Một loại sản phẩm có thể bán chạy trên thị trường đã lâu thì châ’t lượng của nó cũng khó có thể như ban đầu được. Ví dụ như việc dùng sản phẩm của mình để