Trên thực tếTăng Quốc Phiên đưa ra 4 nguyên tắc quản lí nhân tài. Thu hút rộng rãi nhân tài, sử dụng thận trọng, giáo dục cẩn thận, nghiêm minh ràng buộc. Từ đó có thể thấy